Regulamin e-Sklepu marki Sonia Dziech

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w postaci odzieży pod marką " Sonia Dziech" , wprowadzanych do obrotu przez Sonia Dziech z siedzibą w Gliwicach, oferowanych w sklepie internetowym pod adresem http://www.sklep.soniadziech.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sonia Dziech z siedzibą w Gliwicach przy ul.
  Wrześniowej 3a/4, 44-109 Gliwice, dalej nazywany „Sprzedawcą”.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci internet na podstawie umów zawieranych na odległość między Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Czas Realizacji Zamówienia – czas, który liczy się od momentu zaksięgowania płatności dokonanej przez Konsumenta, a kończy się w momencie doręczenia zamówionego towaru do Konsumenta;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • e-Koszyk – element e-Sklepu, przy pomocy którego Konsument dookreśla takie elementy zamówienia, jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  • e-Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.soniadziech.pl, w którym Konsumenci mogą na odległość dokonywać zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
  • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje nabycia towarów w e-Sklepie bezpośrednio nie związanego z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą; Konsument po zarejestrowaniu się w e-Sklepie, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu, staje się Użytkownikiem.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin e-Sklepu marki "Sonia Dziech".
  • Sprzedawca – „ Sonia Dziech” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wrześniowej 3a/4, 44-109 Gliwice, posługująca się numerem NIP:549-116-04-82;
  • Strona Produktowa – strona w e-Sklepie, na której prezentowane są informacje na temat oferowanego produktu;
  • Umowa – sprzedaż, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Konsumenta.
  • Użytkownik – Konsument, który dokonał rejestracji na stronie internetowej e-Sklepu, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu.

§2 Rejestracja i logowanie.

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w e-Sklepie jest wypełnienie przez Konsumenta formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionych towarów. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko Konsumenta, adres korespondencyjny, adres dostawy wraz z kodem pocztowym miejscowości, numer telefonu Konsumenta oraz adres e-mail. Konsument nie ma obowiązku rejestrować swojego konta w e-Sklepie. Warunkiem realizacji zamówienia jest również potwierdzenie przez Konsumenta zapoznania się z treścią i akceptacja Regulaminu.
 2. Konsument może zarejestrować się w e-Sklepie, a z chwilą rejestracji uzyskuje status Użytkownika. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej e-Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię, nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło Użytkownika. Loginem Użytkownika będzie podany przez niego na etapie rejestracji w e-Sklepie adres e-mail.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do e-Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 4. Po zalogowaniu Użytkownik w zakładce „Moje konto” może modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, przeglądać historię zamówień i płatności.
 5. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Konsumenta w e-Sklepie. Administratorem tych danych osobowych jest „ Sonia Dziech” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wrześniowej 3a/4, 44-109 Gliwice . Przetwarzanie danych osobowych Konsumenta nie będzie dokonywane w innych celach niż do realizacji sprzedaży w e-Sklepie. Konsument i Użytkownik mają prawo przeglądania swych danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę w każdym czasie, ich modyfikowania i żądania ich usunięcia. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Konsumenta i Użytkownika określone są w zakładce e-Sklepu „Polityka Prywatności”.
 6. Złożenie przez Konsumenta zamówienia na stronie e-Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty Sprzedawcy
  należności za towar wybrany ze Strony Produktowej, w wysokości określonej w zamówieniu. Cenę i inne należności związane z zamówieniem określa §4 Regulaminu.

§3 Składanie zamówień.

 1. W celu złożenia zamówienia Konsument powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą plików Cookies.
 2. Potwierdzenie przez e-Sklep przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy.
 3. Konsument może składać zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę. Konsument składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej i wybranie polecenia „Do koszyka”. Następnie Konsument będzie poproszony przez system o wskazanie formy płatności za zamówienie.
 4. Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Konsumenta dopiero po przejściu wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenia go poleceniem „Złóż zamówienie”. Użycie przez Konsumenta polecenia „Złóż zamówienie” pociąga za sobą zobowiązanie Konsumenta do dokonania zapłaty za zamówione towary znajdujące się w Koszyku. Z chwilą złożenia polecenia. Konsument nie może dokonać już żadnych zmian w Koszyku. Jeżeli przy składaniu zamówienia Konsument nie wskaże danych, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu albo poda dane nieprawdziwe, Umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę. Jeżeli dane wskazane przez Konsumenta nie będą kompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte.
 5. Wymiana korespondencji między Konsumentem a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy pod numerem
  telefonu +48 602 514 983 jest zgodny z cennikiem operatora, z której wykonywane jest połączenie.

§4 Ceny towarów.

 1. Ceny na stronie e-Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w walucie PLN. Ceny nie uwzględniają w sobie kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną za sprzedawany towar jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Konsumenta. Do ceny dolicza się koszt dostawy towaru.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia będącej kwotą do zapłaty przez Konsumenta, obejmująca
  również koszty dostawy towaru, będzie przedstawiona Konsumentowi w e-Sklepie po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy płatności.
 4. Minimalna wartość zamówienia składanego w e-Sklepie wynosi 50 złotych z VAT.
 5. Każda sprzedaż w e-Sklepie potwierdzana jest paragonem , chyba że konsument zażąda wystawienia faktury VAT. Koszty dostawy sprzedanego towaru będą uwzględnione na tej fakturze/paragonie.
 6. e-Sklep może udostępniać oferty promocyjne, na podstawie których ceny towarów będą obniżone. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

 1. Płatność za produkty zamówione w e-Sklepie może nastąpić:
  a) tradycyjnym przelewem na konto bankowe.
  Formy płatności określone są w momencie składania zamówienia.
 2. e-Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Koszt dostawy na terenie Polski jest stały i wynosi 15 złotych z VAT.
 4. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia przez e-Sklep, przez powierzenie przesyłki z produktem przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, do doręczenia przesyłki Konsumentowi. Użytkownicy mogą śledzić etapy realizacji zamówienia w zakładce „Moje Konto”.
 2. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z systemu e-Sklep obsługiwanego przez Sprzedawcę, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Czas Realizacji Zamówienia wynosi, w zależności od produktu od 1 dnia do 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy Sonia Dziech.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wady rzeczy sprzedanej).

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: soniadziech@gmail.com
 2. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z Umową Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragonu fiskalnego/faktury), opisać przyczynę niezgodności towaru z Umową oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z
  tym przepisem, Konsument może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, bądź odstąpić od Umowy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
  reklamacji.
 4. Towar niezgodny z Umową należy odesłać na adres: 44-109 Gliwice, ul. Wrześniowa 3a/4

§8 Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Konsument,
  który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu na: adres mailowy sonadziechsklep@gmail.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 44-109 Gliwice, ul. Wrześniowa 3a/4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich
  zobowiązań wobec Sprzedawcy. To, co sobie strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń Konsumenta i Sprzedawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: 44-109 Gliwice, ul. Wrześniowa 3a/4. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
  samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Dane osobowe.

 1. Dane osobowe Konsumenta zapisane w bazie danych e-Sklepu, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Użytkownika także hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty niż Sprzedawca. Właścicielem bazy danych e-Sklepu i administratorem danych osobowych Użytkowników jest "Sonia Dziech” ul. Wrześniowa 3a/4, 44-109 Gliwice .
 2. Sprzedawca będzie przetwarzać dane Użytkowników, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jeden. z 2014 r., poz. 1182). W szczególności Sprzedawca zabezpieczy te dane przed dostępem osób nieupoważnionych, ich usunięciem lub uszkodzeniem. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, a także żądać zmiany lub usunięcia tych danych z bazy e-Sklepu Sprzedawcy.

§10 Sprawy odrębne.

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem e-Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego.

§11 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym
  soniadziech.pl. Konsument może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony e-Sklepu z zakładki „Regulamin”. Konsument ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  – zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  – zmiany form płatności,
  – zmiany sposobów dostawy,
  – zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Konsumenta. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.
 4. Regulamin został opublikowany w dniu 15.11.2018